Danh mục được tiếp nhận

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tếp nhận, trả kết quả thông qua dịch vụ Bưu chính công ích theo quy định của pháp luật

Phụ lục I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ THÔNG QUA DỊCH VỤ BƯU CHÍNH CÔNG ÍCH

THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 700 /QĐ-UBND ngày  28/3/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh)

 

  1. CẤP TỈNH

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Ghi chú

I

NGÀNH TƯ PHÁP

1

Thủ tục yêu cầu trợ giúp pháp lý

 

Trợ giúp pháp lý

Chưa thực hiện qua bưu chính (*)

2

Thủ tục cấp giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam

Quốc tịch

Đã thực hiện qua bưu chính (**)

3

Thủ tục thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Chưa thực hiện qua bưu chính

4

Thủ tục khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý

 

Trợ giúp pháp lý

Chưa thực hiện qua bưu chính

5

Thủ tục đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

6

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

7

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của trung tâm trọng tài

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

8

Thủ tục đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài thương mại.

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

9

Thủ tục đăng ký thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh trung tâm trọng tài

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

10

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của trung tâm trọng tài.

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

11

Thủ tục đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

12

Thủ tục thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức trọng tài nước ngoài tại Việt Nam

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

13

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động chi nhánh của tổ chức Trọng tài nước ngoài tại việt nam

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

14

Thủ tục Đăng ký tập sự hành nghề công chứng

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

15

Thủ tục đăng ký hành nghề và cấp thẻ Công chứng viên (Công Chứng viên làm theo chế độ hợp đồng)

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

16

Thủ tục cấp lại thẻ Công chứng viên

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

17

Thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Công chứng (khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động)

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

18

Thủ tục chuyển đổi Văn phòng Công chứng do một Công chứng viên thành lập (chuyển đổi thành Công ty hợp danh)

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

19

Thủ tục đăng ký hoạt động chuyển đổi Văn phòng Công chứng do một công chứng viên thành lập (chuyển đổi thành Công ty hợp danh)

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

20

Thủ tục Thay đổi nội dung chuyển nhượng Văn phòng công chứng (Đối với Công chứng viên nhận chuyển nhượng)

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

21

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng được hợp nhất

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

22

Thủ tục thay đổi nội dung đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng được sáp nhập

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

23

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản với tư cách cá nhân

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

24

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Đối với doanh nghiệp tư nhân)

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

25

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản (Đối với Công ty hợp danh)

Bổ trợ

tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

26

Thủ tục Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản (khi thay đổi thành viên công ty hợp danh hoặc bổ sung thành viên công ty hợp danh)

Bổ trợ

 tư pháp

Chưa thực hiện qua bưu chính

27

Thủ tục thông báo có quốc tịch nước ngoài

 

Quốc tịch

Chưa thực hiện qua bưu chính

28

Thủ tục cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam

Quốc tịch

Chưa thực hiện qua bưu chính

29

Thủ tục cấp phiếu LLTP đối với công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt

Lý lịch tư pháp

Đã thực hiện qua bưu chính

30

Thủ tục cấp phiếu LLTP do cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị xã hội yêu cầu (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Lý lịch tư pháp

Đã thực hiện qua bưu chính

31

Thủ tục cấp phiếu LLTP cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)

Lý lịch tư pháp

Đã thực hiện qua bưu chính

32

Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch

Hộ tịch

Đã thực hiện qua bưu chính

33

Thủ tục miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật và tạm dừng hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Phổ biến GDPL

Đã thực hiện qua bưu chính

34

Thủ tục công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh

Phổ biến GDPL

Đã thực hiện qua bưu chính

35

Thủ tục công chứng bản dịch

Công chứng

Chưa thực hiện qua bưu chính

36

Thủ tục công chứng bản sao từ bản chính

Công chứng

Chưa thực hiện qua bưu chính

37

Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường

Bồi thường nhà nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

II

NGÀNH CÔNG THƯƠNG

1

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

2

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

3

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

4

Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

5

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

6

Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

7

Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

8

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

9

Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

10

Cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

11

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

12

Cấp lại Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

13

Cấp Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

14

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

15

Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu

Lưu thông hàng hóa trong nước

Chưa thực hiện qua bưu chính

16

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào chai

Khí dầu mỏ hóa lỏng

Chưa thực hiện qua bưu chính

17

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán LPG chai

Khí dầu mỏ hóa lỏng

Chưa thực hiện qua bưu chính

18

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm cấp LPG

Khí dầu mỏ hóa lỏng

Chưa thực hiện qua bưu chính

19

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp LPG vào ô tô

Khí dầu mỏ hóa lỏng

Chưa thực hiện qua bưu chính

20

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (đối với tổ chức, doanh nghiệp)

An toàn thực phẩm

Chưa thực hiện qua bưu chính

21

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm (đối với tổ chức, doanh nghiệp)

An toàn thực phẩm

Chưa thực hiện qua bưu chính

22

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất thực phẩm  (đối với tổ chức, doanh nghiệp)

An toàn thực phẩm

Chưa thực hiện qua bưu chính

23

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm (đối với tổ chức, doanh nghiệp)

An toàn thực phẩm

Đã thực hiện qua bưu chính

24

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

An toàn thực phẩm

Chưa thực hiện qua bưu chính

25

Cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm

An toàn thực phẩm

Chưa thực hiện qua bưu chính

26

Đăng ký dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Giám định thương mại

Chưa thực hiện qua bưu chính

27

Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại

Giám định thương mại

Chưa thực hiện qua bưu chính

28

Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

29

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

30

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

31

Cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

32

Cấp lại Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

33

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

34

Cấp Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

35

Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

36

Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 3 triệu lít/năm)

Công nghiệp tiêu dùng

Chưa thực hiện qua bưu chính

37

Thẩm định hồ sơ trình UBND tỉnh cấp Giấy phép sử dụng Vật liệu nổ công nghiệp

Vật liệu nổ công nghiệp

Chưa thực hiện qua bưu chính

38

Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm

Hóa chất

Chưa thực hiện qua bưu chính

39

Xác nhận khai báo hóa chất sản xuất

Hóa chất

Chưa thực hiện qua bưu chính

40

Xác nhận biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong lĩnh vực công nghiệp

Hóa chất

Chưa thực hiện qua bưu chính

41

Cấp giấy phép hoạt động phát điện đối với nhà máy điện có quy mô công suất dưới 03MW đặt tại địa phương

Điện

Chưa thực hiện qua bưu chính

42

Cấp giấy phép Tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35Kv, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

Điện

Chưa thực hiện qua bưu chính

43

Cấp giấy phép Tư vấn giám sát thi công công trình đường dây và trạm biến áp có cấp điện áp đến 35Kv, đăng ký doanh nghiệp tại địa phương

Điện

Chưa thực hiện qua bưu chính

44

Cấp giấy phép hoạt động phân phối điện đến cấp điện áp 35 kV tại địa phương

Điện

Chưa thực hiện qua bưu chính

45

Cấp giấy phép hoạt động bán lẻ điện đến cấp điện áp 0,4 Kv tại địa phương

Điện

Chưa thực hiện qua bưu chính

46

Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực

Điện

Chưa thực hiện qua bưu chính

47

Cấp lại thể kiểm tra viên điện lực trường hợp bị mất hoặc bị hỏng

Điện

Chưa thực hiện qua bưu chính

48

Điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh không theo chu kỳ (đối với điều chỉnh Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV)

Năng lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

49

Cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh

Thương mại quốc tế

Chưa thực hiện qua bưu chính

50

Cấp lại Giấy phép thành lập văn phòng đại diện ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh

Thương mại quốc tế

Chưa thực hiện qua bưu chính

51

Điều chỉnh, bổ sung Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài kinh doanh thương mại tại Tây Ninh

Thương mại quốc tế

Chưa thực hiện qua bưu chính

52

Gia hạn Giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Tây Ninh

Thương mại quốc tế

Chưa thực hiện qua bưu chính

53

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho xăng dầu có dung tích kho từ trên 210m3 đến dưới 5.000m3

Dầu khí

Chưa thực hiện qua bưu chính

54

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LPG có dung tích kho dưới 5.000m3           

Dầu khí

Chưa thực hiện qua bưu chính

55

Thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với dự án đầu tư xây dựng công trình kho LNG có dung tích kho dưới 5.000m3

Dầu khí

Chưa thực hiện qua bưu chính

56

Xác nhận thông báo hoạt động bán hàng đa cấp

Quản lý cạnh tranh

Chưa thực hiện qua bưu chính

57

Xác nhận thông báo tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo

Quản lý cạnh tranh

Chưa thực hiện qua bưu chính

58

Đăng ký hợp đồng theo mẫu và điều kiện giao dịch chung

Quản lý cạnh tranh

Chưa thực hiện qua bưu chính

59

Thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng

Khoa học công nghệ

Đã thực hiện qua bưu chính

60

Đăng ký thực hiện khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi

Xúc tiến thương mại

Đã thực hiện qua bưu chính

61

Đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình khuyến mại theo hình thức mang tính may rủi

Xúc tiến thương mại

Chưa thực hiện qua bưu chính

62

Xác nhận đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Xúc tiến thương mại

Đã thực hiện qua bưu chính

63

Xác nhận thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại

Xúc tiến thương mại

Chưa thực hiện qua bưu chính

64

Thông báo thực hiện khuyến mại

Xúc tiến thương mại

Đã thực hiện qua bưu chính

65

Xác nhận Bản cam kết của thương nhân nhập khẩu thép để trực tiếp phục vụ sản xuất, gia công

Xuất nhập khẩu

Chưa thực hiện qua bưu chính

III

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

1

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả chứng nhận hợp chuẩn của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

2

Thủ tục đăng ký công bố hợp chuẩn dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

3

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả chứng nhận hợp quy của tổ chức chứng nhận

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

4

Thủ tục đăng ký công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, quá trình, môi trường được quản lý bởi các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành dựa trên kết quả tự đánh giá của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

5

Thủ tục kiểm tra chất lượng hàng hoá nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ khoa học và công nghệ.

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

6

Thủ tục đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

7

Thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất ô xít hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

8

Thủ tục công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

9

Thủ tục chứng nhận lại, điều chỉnh nội dung của bản công bố sử dụng dấu định lượng

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

10

Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu

Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

Chưa thực hiện qua bưu chính

11

Thủ tục khai báo thiết bị x-quang chẩn đoán trong y tế

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Chưa thực hiện qua bưu chính

12

Thủ tục cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị  x-quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Chưa thực hiện qua bưu chính

13

Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở x - quang chẩn đoán trong y tế)

Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân

Chưa thực hiện qua bưu chính

14

Thủ tục cấp giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

15

Thủ tục cấp giấy chứng nhận lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

16

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

17

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

18

Thủ tục cấp giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức Khoa học và Công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

19

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

20

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

21

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

22

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

23

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

24

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị rách, nát

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

25

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

26

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

27

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

28

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ

Hoạt động khoa học và công nghệ

Chưa thực hiện qua bưu chính

29 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi thông tin của tổ chức khoa học công nghệ ghi trên giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh Hoạt động khoa học và công nghệ Chưa thực th